Privacy

Voor het realiseren van onze wettelijke taken is gegevensverzameling en -uitwisseling noodzakelijk. Het CIBG, beheerder van het Donorregister, heeft privacy en de bescherming van persoonsgegevens hierbij hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
U vindt hier de volgende onderdelen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Welke gegevens verwerkt het CIBG voor het Donorregister?
 • Waarom verwerkt het CIBG deze persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaart het CIBG uw persoonsgegevens?
 • Uw rechten
 • Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Visie van het ministerie van VWS

Deze privacyverklaring herzien wij regelmatig.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Hieronder leest u welke gegevens het Donorregister verwerkt.

Bijzondere persoonsgegevens

Het Donorregister verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Om volledige informatie te geven, leggen we hieronder uit wat bijzondere persoonsgegevens zijn.

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen en strafrechtelijke gegevens zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt het CIBG voor het Donorregister?

Het CIBG verwerkt als beheerder van het Donorregister alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar wettelijke taak. Voor het Donorregister kunt u denken aan:

 • Geslacht
 • Voornaam / voorletters, tussenvoegsels, achternaam
 • Adresgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum

Daarnaast vragen wij soms om uw e-mailadres om u te kunnen informeren of voor het beantwoorden van vragen of klachten. Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt het CIBG alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Waarom verwerkt het CIBG deze persoonsgegevens?

De bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij om de volgende reden(en):
Het is een omschrijving van een wettelijke taak op grond van de Wet op de orgaandonatie.
Met deze gegevens kunnen wij de door u gemaakte keuze vastleggen.

Het CIBG verwerkt persoonsgegevens voor donorregistratie op basis van onderstaande wet- en regelgeving:

 • Artikel 9 van de Wet op orgaandonatie
 • Artikel 10 van de Wet op orgaandonatie

Uw rechten

U heeft een aantal rechten om controle te houden op uw persoonsgegevens. Voor het Donorregister gaat het om de volgende rechten:

 • Recht op inzag
  U heeft het recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die het Donorregister van u verwerkt.
 • Recht op vergetelheid
  U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Het Donorregister heeft een wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens. Hieruit volgt ook een bewaarplicht van de gegevens. Binnen de bewaartermijn mogen we de gegevens niet verwijderen. Het recht op vergetelheid is daarom, binnen die termijn, niet van toepassing. U heeft uiteraard wel de mogelijkheid om uw registratie te laten verwijderen uit het Donorregister.
 • Recht op rectificatie en aanvulling
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die het Donorregister verwerkt te laten wijzigen.

Verzoek indienen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u via het formulier AVG-verzoek een inzage verzoek doen. Het CIBG behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Vaststellen identiteit

In kader van de bescherming van uw gegevens en privacy kan het vaststellen van uw identiteit onderdeel uitmaken van de afhandeling van uw inzageverzoek.
Lees op Rijkoverheid.nl hoe u via de KopieID app veilig een kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.

U kunt uw verzoek digitaal of per post indienen via:
info@donorregister.nl of via CIBG/KCC, Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen is het CIBG bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere (overheid)organisaties gegevens en inlichtingen te verstrekken.
Het CIBG deelt gegevens van het Donorregister met de volgende organisaties: denk hierbij aan

 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
  De NTS heeft alleen in opdracht van een arts toegang tot het Donorregister, wanneer een potentiële donor overleden is of op het punt van overlijden staat.
 • Belastingdienst
  De post en printstraat van de Belastingdienst verstuurt in opdracht van het CIBG correspondentie namens het Donorregister.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  Het CBS ontvangt één keer per jaar gegevens vanuit het Donorregister. Zij gebruiken dat om anonieme statistieken rondom donorregistratie te publiceren.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Het CIBG hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Uitgangspunten

Voor een wettelijke reden en voor een doel

Het CIBG verwerkt persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken of op basis van toestemming. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens

Het CIBG verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

Het CIBG zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien mogelijk kiezen we daarbij voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken.

Bewaren zolang noodzakelijk is

Bij het CIBG bewaren we uw persoonsgegevens:

 • niet langer dan wettelijk is toegestaan.
 • of op grond van de archiefwet is vereist.
 • of zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn

Maatregelen

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

Het CIBG neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat het CIBG zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging;
 • Het CIBG maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het CIBG is onderdeel van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of het ministerie en de uitvoeringorganisaties de regels van Wet bescherming persoonsgegevens en (na 25 mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepassen en naleven. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Vragen aan de FG kunt u digitaal of op papier stellen via:
FG-VWS@minvws.nl  of schriftelijk via Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Missie van VWS

CIBG is onderdeel van het ministerie van VWS. Nederland gezond en wel. Dat is het motto van ons ministerie. Zorg voor ouderen en jongeren en voor hen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. En bij de zorg voor mensen hoort ook de zorg voor hun gegevens. Gegevens die zij zelf of via professionals uit het veld met ons delen; vrijwillig, op basis van een wettelijke verplichting of omdat het - bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijk onderzoek of door het bijhouden van registers - in het belang is van onze nationale en soms ook de internationale volksgezondheid.