Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Hieronder leest u meer informatie hoe wij uw persoonlijke gegevens veilig houden. We passen deze informatie aan wanneer dat nodig is.

In het kort

 • Om uw keuze over orgaan en weefseldonatie te bewaren is het belangrijk dat uw gegevens goed in het Donorregister staan.
 • We gaan veilig met uw gegevens om. We houden ons aan de wet hiervoor, de AVG.
 • We geven uw gegevens alleen aan organisaties die ook veilig met uw gegevens omgaan.
 • Het CIBG is de organisatie die uw gegevens in het Donorregister bewaart. Het CIBG is een onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • We bewaren alleen gegevens van u die belangrijk zijn bij het bewaren van een keuze.

Hieronder leest u meer over de veiligheid van uw gegevens:

 • Uw persoonlijke gegevens
 • Hoe lang uw gegevens worden bewaard
 • Uw rechten
 • Wie uw gegevens kan zien
 • Afspraken en regels voor uw veiligheid

Welke persoonlijke gegevens staan in het Donorregister?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over iemand. We gebruiken in het Donorregister alleen gegevens die nodig zijn. Hieronder leest u de gegevens die in het Donorregister staan.

 • Voornaam, voorletters, achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Man, vrouw of anders
 • Geboortedatum
 • BSN (Burger-service-nummer)
 • Uw donorkeuze. Ook als u geen keuze heeft gemaakt.
 • Of uzelf of iemand anders uw keuze heeft ingevuld.
 • Naam, adres en telefoonnummer van de persoon die voor u kiest. Alleen als u dat zelf invult bij uw keuze.

Als u een vraag aan ons stelt, of een klacht, dan vragen wij om uw e-mailadres.
We antwoorden dan via de e-mail aan u. Uw emailadres gebruiken wij dan alleen voor uw vraag. 

Waarom gebruikt het CIBG uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor uw registratie. In de wet staat op 3 plekken meer informatie. Deze staan hieronder:

Uw rechten

U heeft een aantal rechten om controle te houden op uw persoonsgegevens. Voor het Donorregister gaat het om de volgende rechten:

Recht op inzage

U heeft het recht op een kopie van uw gegevens in het Donorregister.

Recht op vergetelheid

Dit is het recht om uw gegevens uit het Donorregister te laten verwijderen. Dit kan alleen bij mensen tussen 12 en 18 jaar.

Iedereen tussen 12 en 18 jaar die een keuze heeft gemaakt kan zich laten verwijderen.
Een arts kan bij uw overlijden uw keuze dan niet zien. Uw gegevens worden niet gelijk uit het archief van het Donorregister gehaald. Uw gegevens moeten wij 10 jaar bewaren. Dit zijn regels uit de archiefwet. Na die 10 jaar verwijderen we uw gegevens volledig.

Mensen vanaf 18 jaar komen vanaf 1 juli 2020 in het Donorregister. Ze kunnen hun eigen keuze invullen. Als geen keuze wordt ingevuld, komt er bij uw naam te staan: geen bezwaar tegen orgaandonatie. Dit betekent dat uw organen en weefsels gedoneerd mogen worden.
De donorwet geeft aan dat iedereen boven de 18 jaar in het Donorregister komt. Daarom kunnen we deze gegevens niet uit het register halen. Het recht om vergeten te worden is niet geldig voor mensen boven de 18 jaar.

Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om uw gegevens in het Donorregister te wijzigen.

 1. Uw keuze over orgaan en weefseldonatie kunt u zelf veranderen.
 2. Uw persoonsgegevens zoals uw naam en adres krijgen wij uit de Basis Registratie Personen (BRP). Deze gegevens kunnen wij niet veranderen. Voor het doorgeven van wijzigingen verwijzen wij u graag naar uw gemeente.

Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt een klacht melden. Dit kan als:

 • U denkt dat wij uw persoonlijke gegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 • En dat dit niet klopt met de AVG.

U kunt een klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Verzoek indienen

Als u wilt weten welke gegevens wij van u gebruiken, kunt u het formulier AVG-verzoek gebruiken. Als u dat formulier invult krijgt u binnen 4 weken een reactie.
We willen uw gegevens en privacy goed beschermen. Stuur daarom een kopie van uw ID, paspoort of rijbewijs mee. Op de kopie kunt u uw BSN en pasfoto zwart maken of doorstrepen als u dat wil. Deze gegevens zijn voor ons niet nodig.

Lees op Rijkoverheid.nl hoe u met de KopieID app veilig een kopie maakt.
De kopie gebruiken wij alleen voor de controle en wordt daarna direct verwijderd.

U kunt uw verzoek per e-mail sturen aan: info@donorregister.nl
Of per post:
CIBG/KCC
Postbus 16114
2500 BC Den Haag.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

We delen uw gegevens uit het Donorregister met de organisaties die hieronder staan. Hiervoor zijn strenge regels en afspraken gemaakt:

 • CIBG
  Het Donorregister is onderdeel van het CIBG. Sommige medewerkers hebben toegang tot de gegevens in het Donorregister. Het gaat hier om een kleine groep medewerkers die de toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
  De NTS mag alleen via een arts in het Donorregister kijken. Dit mag alleen bij het overlijden van een patiënt.
 • Artsen en verpleegkundigen uit het ziekenhuis
  Het raadplegen van het Donorregister voor artsen verloopt via de NTS. Hiervoor zijn strenge regels en afspraken. Artsen en verpleegkundigen hebben geen rechtstreekse toegang tot het systeem. Ze krijgen bij een overlijden de gegevens van de registratie uit het Donorregister vanuit de NTS. 
 • Belastingdienst
  De Belastingdienst gebruikt uw gegevens om post aan u op te sturen. Zij ontvangen ook de papieren formulieren om deze te verwerken. Dat doet de belastingdienst voor het Donorregister.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  Het CBS ontvangt één keer per jaar gegevens vanuit het Donorregister. Zij gebruiken deze gegevens om informatie te geven over donorregistraties in Nederland. Hierbij worden geen namen genoemd of andere persoonlijke gegevens. Een voorbeeld van deze informatie.

Punten van aandacht

Er zijn 4 punten erg belangrijk bij de veiligheid van uw gegevens:

 1. Voor een wettelijke reden en voor een doel
  We gebruiken uw gegevens alleen omdat het in de wet staat. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het Donorregister.
 2. Met zo min mogelijk gegevens
  We gebruiken alleen de gegevens die we echt nodig hebben. Als het kan, verwerken we zo weinig mogelijk persoonsgegevens.
 3. Inbreuk op privacy zo klein mogelijk
  Het CIBG zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. We kiezen daarbij waar het kan voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy hebben.
 4. Bewaren zolang noodzakelijk is
  We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang dit is staat in wetgeving.

Regels

 • Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk. We zorgen dat alleen de juiste personen uw gegevens gebruiken. Zij moeten uw gegevens geheim houden. En hebben daarvoor een verklaring getekend.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn streng beveiligd. We houden ons aan de regels van de Rijksoverheid voor beveiliging van informatie.
 • We maken afspraken over de veiligheid van uw gegevens met verschillende organisaties. Zoals met de software-leveranciers en datacenters. We controleren of deze organisaties deze afspraken nakomen.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het CIBG is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het ministerie heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Deze werkt zelfstandig en controleert of het ministerie de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier controle op. 

Vragen over veiligheid van uw gegevens aan de FG kunt u mailen aan: FG-VWS@minvws.nl
Of per post aan :
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens

Missie van VWS

CIBG is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 'Nederland gezond en wel.' Dat is het motto van ons ministerie.

Bij de zorg voor mensen hoort ook de zorg voor uw gegevens. Gegevens die mensen zelf of via professionals uit het veld met ons delen. Dat gebeurt vrijwillig of op basis van een wettelijke verplichting. Of omdat het  in het belang is van onze nationale - en soms ook de internationale - volksgezondheid. Bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijk onderzoek of door het bijhouden van registers.